Mary welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň Murgap etrabyndaky şahamçasynda (Türkmenistanyň halk şahyry Ata Salyhyň edebi-memorial muzeýi) „Bitarap Türkmenistan şahyr dilinde“ atly taryhy sapak geçirildi

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyz ösüşlerden-ösüşlere beslenýär. Halkymyzyň taryhy ýoluny, medeni mirasymyzy içgin öwrenmäge giň ýol açyldy. Gahryman Arkadagymyz öň ýaşap geçen şahyrlara, ýazyjylara, döredijilik işgärlerine täzeden ömür berdi. Sapakda muzeýiň hünärmenleri çagalara halkyň aňynda ýagşy ýatlamalar galdyryp ýaşan we ýaşap ýören ýazyjy-şahyrlaryň döredijiligini we durmuşyny beýan edýän materiallaryň usti bilen Bitarap Türkmenistanymyzyň şu güni barada giňden gürrüň berdiler.

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики