Mary welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

19.09.2020ý.

Aşgabadyň demirgazyk-günbatar böleginde gurulýan ýaşaýyş toplumynyň çäginde, ýerasty kommunikasiýalar çekilen mahalynda, gurluşykçylar tarapyndan gadymy oturymly ýeriň yzlaryny ýüze çykaryldy. 2 metrden gowrak çuňlukda ekskawatoryň susagy tötänden ägirt uly keramiki gaba degdi. Ol beýikligi 1 metre golaý bolan, içine däne ýa-da suwuklyk saklamak üçin niýetlenen parfiýa humlary bolup çykdy. Şol tapylan humlary Türkmenistanyň Döwlet muzeýine tabşyrmak dabarasy geçirildi.

×

×