Mary welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň Türkmengala etrabyndaky şahamçasynda (Türkmengala etrabynyň Serdarýap geňeşligindäki taryhy muzeý) „Zeminiň gozelligi Nowruz“ atly taryhy sapak geçirildi

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistandaky her bir baý¬ram bizi ruhlandyrýar we buýsandyrýar. Milli Nowruzbaýramy ynsan kalplaryny hoşniýetlilik güýjüne besleýär. Gadymy Nowruz baýramy müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan parahatçylyk, dostluk, ynsanperwerlik we hoşniýetli goňşuçylyk däplerini özünde jemleýär. Gündogar halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň hem baý durmuş tejribesine daýanýan, köpöwüşginli däp-dessurlary, medeni gymmatlyklary özünde jemleýän bu baýrama ähli döwürlerde uly sarpa goýlupdyr. Sapakda muzeýiň hünärmenleri muzeý ekponatlaryň usti bilen çagalara bu baýramçylygyň taryhy barada, Bitarap Türkmenistanymyzyň şu güni barada giňden gürrüň berdiler.

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики