Mary welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň Baýramaly etrabyndaky şahamçasynyň (Baýramaly etrabynyň Mekan şäherçesindäki Taryhy-arheologik muzeýi) işgärleri tarapyndan Wekilbazar etrap Gökje geňeşliginiň Arzuw oba medenýet öýünde „Geçmişe şaýat gymmatlyklar“ atly taryhy sapak geçirildi

Hormatly Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda „Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany“ ýylynda halkymyzyň milli mirasyny toplamak, düýpli öwrenmek, wagyz etmek hem-de geljekki nesillerimize ýetirmekde ýurdumyzyň muzeýlerinde uly işler alnyp barylýar. Wekilbazar etrap Gökje geňeşliginiň Arzuw oba medenýet öýünde geçirilen „Geçmişe şaýat gymmatlyklar“ atly taryhy sapagynda muzeýiň hünärmenleri muzeý ekponatlaryň usti bilen çagalara ýurdumyzyň baý taryhy, edebi we medeni mirasy, milli däp-dessurlary, maddy we ruhy gymmatlyklary, Bitarap Türkmenistanymyzyň şu güni barada giňden gürrüň berdiler.

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики