Mary welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Wideomaslahat

2021-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda Türmenistanyň muzeýleriniň arasynda 2021-nji ýyl „Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany“ şygarynyň astynda wideomaslahat geçirildi. Maslahatda çykyş eden muzeýleriň ýolbaşçylary Hormatly Prezidentimiziň muzeý işgärleriň öňünde duran wezipeleri, muzeýleriň işini sanly ulgama geçirmek boýunça edilýän işler barada aýtdylar.

×

×